Anmälan om att deponera muddermassor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Verksamhetskod 90.281 anmälningsplikt C enligt 29 kap 14 § Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan ska inlämnas i god tid (6 veckor före beräknad arbetsstart) i 2 ex. Blankett som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor kommer att sändas tillbaka till sökanden och innebär således förlängda handläggningstider. En avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Muddermassor

Anmälan om deponering av muddermassor lämnas till samhällsservicenämnden om muddermassorna inte överstiger 1000 ton och föroreningsrisken endast är ringa. Om mer än 1000 ton muddermassor ska deponeras och/eller föroreningsrisken inte endast är ringa ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen Gävleborg.

Att dumpa muddermassor inom Sveriges sjöterritorium är förbjudet eftersom det kan skada vattenmiljön. Om dumpningen kan ske utan att människors hälsa och miljön riskerar att skadas kan Länsstyrelsen, och i vissa fall Havs- och vattenmyndigheten, ge dispens för dumpning i vatten.

Andra ”tillstånd” du kan behöva

Vattenverksamhet

Att muddra inom ett vattenområde är en så kallad vattenverksamhet och ska anmälas till Länsstyrelsen Gävleborg. Andra exempel på vattenverksamheter är att anlägga eller ta bort brygga, pir, vägtrumma m.m. För mer information kontakta Länsstyrelsen Gävleborg.

Marklov

Inom detaljplanelagt område och områden med områdesbestämmelser kan det krävas marklov för uppläggning av muddermassor. Kontakta bygglovshandläggare på samhällsservicenämnden om du är osäker på om åtgärden är lovpliktig eller inte.

Samråd

Om uppläggningen av massor inte är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt ovan men ändå kommer att förändra naturmiljön väsentligt ska samråd ske med länsstyrelsen (12 kap 6 § miljöbalken).

Strandskydd

I Sverige finns ett strandskydd som normalt sträcker sig 100 m från strandlinjen, på vissa ställen i Söderhamns kommun sträcker sig strandskyddet 300 m från strandlinjen. Strandskyddet innebär att muddermassor, om de hindrar eller avhåller allmänheten från att vara där de tidigare kunnat färdats fritt och/eller väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter, inte får placeras närmare strandlinjen än 100-300 m utan dispens. Ansökan om strandskyddsdispens lämnas till samhällsservicenämnden.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa