Ansökan/Anmälan om inrättande/ändring av enskilda avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information för ansökan/anmälan om inrättande/ändring av enskild avloppsanläggning

Tillstånd från bygg- och miljönämnden krävs för inrättande av:

 • Avloppsanläggning med WC anslutet.
 • Inom vissa områden krävs även ansökan för bad-, disk- och tvättavlopp.

Skriftlig anmälan till bygg- och miljönämnden krävs för:

 • Ändring av en befintlig avloppsanläggning, om ändringen kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (hör med bygg- och miljöförvaltningen vad som räknas som en sådan ändring).
 • Avloppsanläggning utan WC anslutet (bad-, disk- och tvättavlopp).

I tillståndsärenden får arbetet får inte påbörjas innan tillstånd erhållits. Den som inrättar en avloppsanläggning utan att tillstånd erhållits blir skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

I anmälningsärenden får arbetet inte påbörjas innan anmälan inlämnats. Det är formellt tillåtet att börja arbetet innan bygg- och miljönämnden svarat på anmälan, men man riskerar då att få göra om arbetet eftersom nämnden kan besluta om särskilda försiktighetsmått eller åtgärder för att godta att anläggningen utförs. Avvakta alltså nämndens svar för att inte riskera kostsamma ändringar.

Tillståndets giltighet
Beslutet gällande enskilda avlopp förfaller om byggandet av anläggningen inte påbörjats inom 2 år eller slutförts inom 5 år. De parter som berörs av beslutet har rätt att överklaga det i tre veckor. Vilket innebär att beslutet träder i kraft först 3 veckor efter att alla parter har tagit del av beslutet.

Geohydrologisk undersökning
En geohydrologisk undersökning visar hur grundvatten och infiltrerat avloppsvatten m.m. kan röra sig i området och med vilka hastigheter. Därigenom kan risk för påverkan på bl.a. närliggande vattentäkter säkrare bedömas. Har ni redan fått besked från entreprenören, eller från bygg- och miljöförvaltningen att det i detta fall behövs en sådan undersökning, så redovisa den i en bilaga till ansökan.

Bygg- och miljönämnden är skyldig att tillse att beslutsunderlaget är tillräckligt, med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö. Bygg- och miljöförvaltningen kan därför i vissa ärenden komma att kräva att en geohydrologisk undersökning genomförs för att få ett tillräckligt beslutsunderlag.

Avgift
För att täcka kostnaderna för handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Mer information om enskilda avlopp

 • Hemsidan avloppsguiden.se är en nationell kunskapsbank där du kan läsa mer om enskilda avlopp.
 • Från bygg- och miljöförvaltningen kan du få ett informationsblad om hur ditt ärende handläggs. Informationsbladet finns även på kommunens hemsida.
 • Från bygg- och miljöförvaltningen kan du få en förteckning över de entreprenörer i kommunen som genomgått någon typ av utbildning för enskilda avlopp.
 • Naturvårdsverkets har tagit fram 6 faktablad som finns hos bygg- och miljöförvaltningen:
  • Planera för avlopp
  • Jordprovtagning, grundvattenundersökning och beräkning av infiltrationsyta.
  • Tilloppsledningar, slamavskiljare, fördelningsbrunnar
  • Infiltrationsanläggningar
  • Markbädd
  • Skötsel av avloppsanläggningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa