Ansökan om stödinsatser för barn och unga

LÄS MER

Stöd till barn, ungdomar och föräldrar 

Stöd utan beslut från socialtjänsten 
Beroende på vilken typ av svårigheter som finns i familjen är det många gånger möjligt att få rätt stöd utan beslut från socialtjänsten, läs mer nedan. 

Förebyggande enheten 
I Söderhamns kommun finns Förebyggande enheten där man arbetar med att förebygga olika typer av problematik som kan dyka upp när det gäller barn och unga 0-20 år. Det kan handla om att som förälder få Råd och Stöd kring bråk i familjen, att som ungdom få råd kring kompisar och/eller skola eller föräldrastöd i frågor som rör föräldraskapet. Vänd dig till Förebyggande enheten om du vill veta mer eller om du har frågor om vilken typ av stöd du kan få. Läs mer om Förebyggande enheten och hitta kontaktvägar här: Förebyggande socialt arbete - Söderhamns kommun (soderhamn.se)

 

Familjerådgivning 
Att fungera i en familj eller som ett par är inte alltid så lätt. Svårigheter uppstår i en mängd olika situationer. Via Söderhamns kommuns kostnadsfria Familjerådgivning kan du, enskilt eller tillsammans med din partner/annan viktig person, få råd och stöd i er livssituation. Läs mer om Familjerådgivning och hitta kontaktvägar här: Familjerådgivning - Söderhamns kommun (soderhamn.se)

 

Psykisk ohälsa 
Om du som förälder lider av psykisk ohälsa eller besvär som är kopplat till det psykiska måendet och du önskar stöd kring detta så rekommenderas du att i första hand vända dig till din hälsocentral. 

Om ditt barn mår psykiskt dåligt eller lider av andra besvär som är kopplat till det psykiska måendet så är det i första hand Hälso- och sjukvården som är bäst lämpade att hjälpa till. Du som förälder kan lämpligast vända dig till Regionens En väg in för psykisk ohälsa 0-17 år. Läs mer om En väg in och hitta kontaktvägar här: En väg in för psykisk hälsa 0-17 år Gävleborg - 1177

Du som ungdom +13 år kan själv vända dig till Ungdomsmottagningen som är kostnadsfri. Läs mer om Ungdomsmottagningen och hitta kontaktvägar här: Ungdomsmottagning Söderhamn - Umo

Ps…Glöm inte bort att det på skolan också finns tillgång till skolkurator och skolsköterska som ofta kan ge ett gott stöd och vägleda dig framåt. 


Du kan vända dig till socialtjänsten om: 

  • Du känner att du behöver stöd i din roll som förälder. 
  • Du oroar dig för ditt barn. 
  • Du som ungdom anser att du är i behov av stöd eller hjälp. 


Vem kan göra en ansökan om stöd? 

  • Vårdnadshavare eller ungdom som har fyllt 15 år kan ansöka om stöd. Om du som vårdnadshavare ansöker om stöd och det finns ytterligare en vårdnadshavare behöver socialtjänsten prata med den vårdnadshavaren och höra vad denne tycker. När ditt barn har fyllt 15 år räknas hen som egen part och behöver då också samtycka till att ansökan görs. 

Om du som ungdom under 18 år gör en ansökan kontaktar vi också i regel dina vårdnadshavare. 

  • Ansökan kan även göras av särskilt förordnad vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn och av person som innehar en fullmakt. 
  • Observera att vi inte behandlar ansökningar som görs av annan än vårdnadshavare eller ungdom över 15 år som söker stöd för egen del. 

 

Vad kan jag ansöka om?  
Socialtjänsten erbjuder flera olika typer av stöd. Socialtjänsten kan bevilja stöd som ges av vår öppenvårdsenhet Familjeteamet. Familjeteamet arbetar med att ge riktade insatser till barn och unga och deras familjer. Familjebehandling ges till familjer som exempelvis vill ha hjälp med samspel, rutiner och struktur, konflikthantering, gränssättning, relationerna i familjen eller att hantera en uppkommen krissituation. Familjeteamet möter också familjer där det förekommer beroendeproblematik eller våld. Läs mer om Familjeteamet här Familjebehandling - Söderhamns kommun (soderhamn.se)

Socialtjänsten kan också bevilja stöd som kontaktfamilj eller kontaktperson. En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Barnet bor kvar hemma, men får extra stöd av sin kontaktfamilj. Läs mer om kontaktfamilj här Kontaktfamilj - Söderhamns kommun (soderhamn.se)

En kontaktperson är en vuxen person som ger extra stöd till ett barn eller en ungdom under en bestämd tid. En kontaktperson kan vara en vuxen förebild, någon att prata med, göra aktiviteter tillsammans med eller vara den som medverkar vid kontakt med myndigheter. Läs mer om kontaktperson här Kontaktperson - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
Socialtjänsten kan också ibland behöva ge stöd genom placering i olika former utanför det egna hemmet. 

Du som barn/ungdom kan läsa mer om vad socialtjänsten kan hjälpa till med på Vad kan soc hjälpa till med? - Koll på soc (kollpasoc.se)

 

Hur ansöker du om stöd? 
Du kan enklast ansöka om stöd från socialtjänsten via e-tjänsten. Du kan också kontakta Mottagningsgruppen för barn och unga, se kontaktvägar nedan. 

 

Behöver jag veta exakt vilket stöd jag ska söka? 
Du behöver själv inte säga exakt vilket stöd du behöver för det kan ju vara svårt att veta vad det finns för stöd att få. Det som socialtjänsten behöver veta är varför du behöver stöd, alltså vad det finns för svårigheter som gör att du vill göra en ansökan. Det är därför bra om du så noggrant som möjligt kan berätta vad det är du känner att du skulle behöva få hjälp med. 

 

Så behandlar vi din ansökan 
När du skickat in din ansökan görs en aktualisering och sedan kommer vi att ta kontakt med dig som har gjort ansökan. Vid en ansökan behöver socialtjänsten inleda en utredning enligt 11 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen för att utreda behoven och göra en bedömning av behoven. En sådan utredning pågår som längst i 120 dagar. Därefter fattar vi beslut. 

 

Om du är osäker på hur du ska göra din ansökan, om du har frågor eller vill ha hjälp så är du välkommen att kontakta Mottagningsgruppen
Tel: 0270-75000 telefontid vardagar kl. 08:30 - 11:00 samt 13:15 - 15:00 

 

Vill du vara anonym? 
Du kan inte vara anonym om du vill ansöka om stöd, däremot finns alltid möjlighet att ringa och rådfråga våra handläggare anonymt. Om du vill vara anonym är det viktigt att du i samtalet inte uppger ditt namn utan säger att du vill vara anonym. 

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa