Grundskola - skolpliktsanmälan i samband med utredning av elevs frånvaro

LÄS MER

Den här e-tjänsten används för att rapportera elevs frånvaro till huvudmannen en s k skolpliktsanmälan. Huvudmannen är barn- och utbildningsnämnden.Samtliga grund- och grundsärskolor, både kommunala och fristående, är enligt skollagen skyldiga att rapportera frånvaro. Vid upprepad eller länge frånvaro i de obligatoriska skolformerna ska rektor, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaro skyndsamt utreds om det inte är onödigt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. När utredning om elevs frånvaro inleds ska rektor snarast se till att frånvaron anmäls till huvudmannen (nämnden).